សេចក្តីប្រកាសរបស់គណកម្មការអន្តរក្រសួងបើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ ១៩

សេចក្តីប្រកាសរបស់គណកម្មការអន្តរក្រសួងបើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ ១៩