ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងជំរុញឲ្យស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅតំបន់ ហ្គាងចូ នៅឆ្នាំ១៩៨០