ឥណ្ឌាឈានដល់បិទប្រទេសដំណាក់កាលទី៤ ដោយមានការបន្ធូរបន្ថយខ្លះ