ការរាលដាលជំងឺកូវីដធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ប្រេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា