ទីបំផុតប្រទេសឡាវ សម្រេចបើកសាលារៀនឡើងវិញទាំងអស់នៅដើមខែមិថុនា ក្រោយស្ថានការណ៍ជំងឺកូវីដ១៩ ធូរស្រាលខ្លាំង