សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ការចូលរួមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកលើកទី ៧៣ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី
ការចូលរួមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកលើកទី ៧៣ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០