រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ និង​ម្ចាស់​ហាង​ត្រូវគោរព​តាម​ការ​ណែនាំ​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល បន្ត​បង្ការ​ និង​ទប់ស្កាត់​កូវីដ​ ១៩