ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញពីលទ្ធផលមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកលើកទី៧៣ ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត