គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ នៅលើពិភពលោកកើនដល់ជិត៥លាននាក់ហើយ