រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ​វិលមកកម្ពុជាវិញ ប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល