សង្គ្រាម​ពាក្យ​សម្តី​​រវាង​អាមេរិក​ និង​ចិន ​បង្ក​ឧបសគ្គដល់​កិច្ច​ប្រជុំ ​WHO ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ១៩​