ការស្ថាបនា​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ សម្រេច​បាន​ជិត​ ១០០% ​ត្រឹម​រយៈពេល​ ៦ ​ខែ