សេចក្តី​ព្រាងច្បាប់​ចំនួន​ ៦ ​ដែល​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ទើប​អនុម័ត​នឹង​ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​រដ្ឋសភា​ឆាប់ៗ