អភិបាលខេត្តតកែវអញ្ជើញបើកការដ្នាន ស្ថាបនាស្ពានតែងជ្រុងមុំបី មង្គលមានលក្ខណ៍