រដ្ឋបាលខេត្ត បើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ បែងចែកតួនាទីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត