ក្រសួងយុត្តិធម៌ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿង