សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការច្រានចោលទាំងស្រុងករណីបុរសជនជាតិវៀតណាមមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ចេញពីកម្ពុជា

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការច្រានចោលទាំងស្រុងករណីបុរសជនជាតិវៀតណាមមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ចេញពីកម្ពុជា