(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី ទីក្រុងល្អ ចរាចរណ៍មានសុវត្ថិភាព ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០