(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី យុវជនក្នុងបុព្វហេតុជាតិ មាតុភូមិ ប្រធានបទ បេសកកម្មមនុស្សធម៌ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០