(វីដេអូ)៖ របាំប្រពៃណីបុរាណខ្មែរ ចំណងជើង របាំព្រៃប្រសិទ្ធិ