(វីដេអូ)៖ ជនចាស់ជរា និងគ្រួសារក្រីក្រ ៥២គ្រួសារទទួលអំណោយ និងសម្ភារ