(វីដេអូ)៖ ពិធីប្រកាសផ្ទេរ និងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិ មន្ត្រីនគរបាលខេត្ត