(វីដេអូ)៖ គ្រួសារចាស់ជរាក្រីក្រ៦គ្រួសារ ទទួលអំណោយពីអាជ្ញាធរស្រុកស្វាយអន្ទរ