(វីដេអូ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីបំពាក់ថាសតេជោធីវី និងទូរទស្សន៍តាមសាលារៀន