កម្ពុជាពុំរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី និងមិនមានករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–