(វីដេអូ)៖ អំណោយមនុស្សធម៌ នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០