(វីដេអូ)៖ អាជ្ញាធរអប្សរា ជួសជុលព្រះវិហារវត្តអារញ្ញសាគរ