ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១នាក់ នៅថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០