(វីដេអូ)៖ ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការលើកកំពស់វិស័យអប់រំដើម្បីផ្តល់ឱកាសបន្ថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្ស