(វីដេអូ)៖ មន្ត្រីជំនាញការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងការបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំ អះអាងថា អាជីវករមួយចំនួនធំបានយល់ដឹងច្រើនអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ