ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាបន្តបិទសាលារៀនទូទាំងប្រទេសដដែល តែមិនអោយហូសខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ឡើយបើស្ថានភាពកូវីដ-19បានធូស្រាល

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត