(វីដេអូ)៖ នាទីព័ត៌មានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០