(វីដេអូ)៖ បទយកការណ៏ ស្ដីអំពីការវិវឌ្ឍន៏រីកចំរើនរបស់កងជើងទឹកវាយលើគោក