(វីដេអូ)៖ តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលរតនគិរីចុះផ្សព្វផ្សាយការការពារជម្ងឺកូវីដ១៩ នៅតាមខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ