(វីដេអូ)៖ ក្រសួងផែនការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីនីតិវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រនៅខេត្តកែប