(វីដេអូ)៖ ទិន្នន័យយានយន្តល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេស ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០