(វីដេអូ)៖ ជំងឺកូវីដ១៩ ដែលបានវិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា ត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០