(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី ធុរកិច្ចថ្ងៃនេះ ប្រធានបទ ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០