សន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី បច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា​គិតត្រឹមម៉ោង ០៧ៈ០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

សន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី បច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា​គិតត្រឹមម៉ោង ០៧ៈ០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០