(វីដេអូ)៖ សន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០