(វីដេអូ)៖ សមាគមរាជសី និងក្រុមហ៊ុន K1 PEST CONTROL បាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគជំងឺកូវីដ១៩​…