(វីដេអូ)៖ ទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេស (០៩-១០ ឧសភា ២០២០)