បទយកការណ៍ស្តីពី«ច្បាប់សិទ្ធទទួលព័ត៌មានផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ ហៀង គន្ធា