បទយកការណ៍ស្តីពី«ចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះអ្នកលក់ផលិតផលតាមOnline»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ផលិតដោយ ហៀង គន្ធា