ក្រសួងធនធានទឹក ស្នើអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ជួយទប់ស្កាត់ការរំលោភ ចាក់ដីលុបចំណីមាត់ច្រាំងទន្លេ បឹងបួ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–