សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការមិនមានការព្យាបាលជាសះស្បើយនិងមិនរកឃើញករណីកូវីដ-19ថ្មី

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត