(វីដេអូ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញ កញ្ចប់ថវិកា ៥០លានដុល្លារអាម៉េរិក ផ្តល់កម្ចីការប្រាក់ទាបលើវិស័យកសិកម្ម សិប្បកម្ម