(វីដេអូ)៖ កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាណត្តិទី៣