(វីដេអូ)៖ ទេសចរណ៍ ប្រាសាទកោះកេរ ខេត្តព្រះវិហារ ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០