(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី ទឹកដីនិងមនុស្ស ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០